Cümə, 25.09.2020, 17:12
Daxil oldunuz Гость | RSS

Www.Ehlibeyt.Clan.Su

Menyu
Qısa Məktublar
Bizim sual
Bismillahsiz Sure?
Всего ответов: 1715
Sayğac
İslami Saytların Reytinqi
Onlayn cəmisi 1
Qonaq 1
İstifadəçi 0
Главная » 2010 » İyun » 26 » XANIM ZEYNƏB HAQQINDA MƏQALƏ
23:29
XANIM ZEYNƏB HAQQINDA MƏQALƏ
                ТӘВӘЛЛҮД
Һәзрәт Әли (ә) вә Фатимеји-Зәһра (с)-ын Һәсән, Һүсејн, Зејнәб, Үмми Ҝүлсүм вә Мөһсин адлы беш өвлады олмушдур. Имам Садиг (ә)-дан рәвајәт олунмуш һәдисә әсасән һәзрәт Зәһранын сон өвлады олан Мөһсин, Имамын дүшмәнләринин о һәзрәтин евинә олан тәҹавүзү нәтиҹәсиндә анасынын бәтниндә өлдүрүлдү, ханым өзү исә ағыр јараланараг шәһадәтә јетишди!
Бу ханәданын үчүнҹү өвлады Зејнәб Һиҹрәтин 6-ҹы илиндә Мәдинә шәһәриндә дүнјаја ҝөз ачды.
СӘМАВИ АД
Зејнәби-Кубранын тәвәллүдү заманы һәзрәт Пејғәмбәр (с) сәфәрдә олдуғундан Фатимә Әлидән истәди ки, өвладлары үчүн ад гојсун. Әли (ә) бујурду: Мән атандан габаға кечмәрәм. Сәбр едәк Пејғәмбәр (с) сәфәрдән ҝәлсин.
Пејғәмбәр (с) сәфәрдән гајытдыгдан сонра Әли (ә) Зәһранын ушағы олмасыны хәбәрини Пејғәмбәрә чатдырыб, ондан ушаг үчүн ад гојмасыны хаһиш етди. Пејғәмбәр (с) бујурду: Фатимәнин өвладлары мәним өвладларымдыр, лакин онлар барәсиндә гәрара ҝәлмәк јалныз Аллаһа мәхсусдур.
Ондан сонра Ҹәбрәил назил олуб хәбәр ҝәтирди ки, Аллаһ бујурур: Бу гызын адыны Зејнәб гој! чүнки, Мән бу ады Лөвһи-мәһфузда јазмышам. Буну ешидән Пејғәмбәр (с) Зејнәби өпдү вә бујурду: Төвсијә едирәм һамы бу гыза һөрмәт етсин. чүнки, о, Хәдиҹеји-Кубра кимидир.
Јә’ни һәзрәт Хәдиҹәнин фәдакарлыглары кими, һәзрәт Зејнәбин Аллаһ јолунда дөзүм, сәбр, шүҹаәт вә мүбаризәси Исламын әбәдилији үчүн хүсуси әһәмијјәтә маликдир.
ПЕЈҒӘМБӘР ИЛӘ БИРЛИКДӘ
Һәзрәт Зејнәб беш илә гәдәр Пејғәмбәрлә бир заманда јашамышдыр. Бу мүддәт онун Пејғәмбәр (с) сәһабәләриндән һесаб олунмасына кифајәтдир вә бу да бу барәдә јазылмыш китабларда гејд олунмушдур.
Бу беш ил фүрсәт иди ки, Һәзрәт Зејнәб Пејғәмбәрин мүбарәк вүҹудундан сәбр вә дөзүм һәдисини јазсын. чүнки, о, Зејнәбин һәјат јолунун бүтүн мүсибәтләриндән хәбәрдар иди вә билирди ки, бу чәтинликләрә јалныз бөјүк руһ, дағ кими мөһкәм гәлб вә Аллаһ ешги илә долу үрәк дөзә биләр. Елә бил мүсибәт, чәтинлик Зејнәбин талеји илә гарышмыш вә Аллаһ-тәала сәбр вә дөзүмү ондан ҹилвәләндирмишдир ки, бүтүн Аллаһ адамлары үчүн нүмунә олсун.
ДӘРДЛИ ЈУХУ
Зејнәб, ону ҝөзләјән гәмли маҹәралары ушаг вахтында јухуда ҝөрүб бабасы Пејғәмбәрә (с) сөјләјир. Пејғәмбәр (с) ону ҝөзләјән бу һадисәләри тә’бир едир ки, Әлинин јетишдирмәси вә Зәһранын гуҹағында бөјүмүш олан бу гыз өзүнү һәмин һадисәләрлә ҝөрүшә һазыр етсин. Бу јухуну тарихдә белә охујуруг:
Пејғәмбәрин (с) вәфаты јахынлашырды. Бир ҝүн Зејнәб онун јанына ҝәлиб ушаглара мәхсус ширин диллә деди:
"Еј Пејғәмбәр (с), бу ҝеҹә јухуда ҝөрдүм ки, шиддәтли бир күләк әсиб бүтүн дүнјаны зүлмәтә гәрг етди. Мән күләјин шиддәтиндән о тәрәф-бу тәрәфә дүшүрдүм. Ахырда мәҹбур галыб бөјүк бир ағаҹдан јапышдым. Амма күләк ону да јериндән гопарды. Мән икинҹи дәфә онун бир будағындан тутдум, амма о да давам ҝәтирмәди. Үчүнҹү дәфә онун башга бир будағындан јапышдым, лакин күләк ону да сындырды. Сонра бир-биринә јапышмыш ики будаға үз тутдум ки, бирдән онлар да сынды вә мән јухудан ајылдым.”
Пејғәмбәр Зејнәбин јухусуну ешидәндән сонра ағлајыб бујурду:
"Сәнин илк јапышдығын ағаҹ бабандыр ки, тезиликлә дүнјадан ҝедәҹәк. Сонракы ики будаг да ата вә анандыр ки, онлар да дүнјадан ҝедәҹәкләр. Бир-биринә јапышмыш ики будаг исә гардашларын Һәсән вә Һүсејндир ки, онларын мүсибәтиндә дүнја зүлмәтә гәрг олаҹагдыр.”

 QEYD  BU MEQALE KİTABDA GOTURULMUSDU İSLAMDA NUMUNEVİ QADIN

Категория: Xəbərlər | Просмотров: 982 | Добавил: imamrza_asiqi | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 1
0
1 ya_ZEHRA   [Материал]
АЛЛАХ РАЗЫ ОЛСУН . КЁЗАЛ МЕГАЛЕДИР. angel angel angel

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Axtarış
NAMAZI BELƏ QILAQ


İslama Xidmət © 2020
Конструктор сайтов - uCoz